Latest South Indian Baby Boy Names With Meanings – 2024

Are you a South Indian parent who has been searching for South Indian baby boy names for your baby’s upcoming naming ceremony?

If yes then believe me you found a perfect page today on the internet.

Because in this article we are going to provide you with a list of some modern & unique South Indian boy names.

South-Indian-Baby-Boy-Names

The best part of this article is you will get all these South Indian boy names in Telugu, Tamil, Kannada & Malayalam language.

South Indian Boy Names With Meanings:

Unique Name For South Indian Boy
 South Indian NamesSouth Indian Boy Names With MeaningsNames In TeluguNames In TamilNames In KannadaNames In Malayalam
AabhasFeelingఅభాస్ஆபாஸ்ಆಭಾಸ್ആഭാസ്
AadhirenDarkఅధిరేన్ஆதிரென்ಅಧಿರೆನ್അധീരൻ
AadavBrightఆదవ్ஆதவ்ಆದವ್ആദവ്
AagrimAheadఅగ్రిమ్அக்ரிம்ಅಗ್ರಿಮ್അഗ്രിം
AmeyaBoundlessఅమేయஅமேயாಅಮೇಯഅമേയാ
AneeshSupremeఅనీష్அனீஷ்ಅನೀಶ್അനീഷ്
AatreyaGloryఆత్రేయஆத்ரேயாಆತ್ರೇಯആത്രേയ
AaravWisdomఆరవ్ஆரவ்ಆರವ್ആരവ്
AbhimanyuPassionateఅభిమన్యుஅபிமன்யுಅಭಿಮನ್ಯುഅഭിമന്യു
AmarjeetForever Victoriousఅమర్జీత్அமர்ஜித்ಅಮರ್ಜೀತ್അമർജീത്
AadhiraMoonఆదిరాஆதிராಅಧಿರಾആധിര

South Indian Baby Boy Names:

South Indian Baby Boy Names
 South NamesSouth Indian Baby Names With MeaningsNames In TeluguNames In TamilNames In KannadaNames In Malayalam
BansiFluteబన్సిபன்சிಬಂಸಿബൻസി
BagiraLovableబగీరాபகீராಬಗೀರಾബഗിര
BahuleyaLord Kartikeyaబాహులేయபாஹுலேயாಬಾಹುಲೇಯബാഹുലേയ
BalachandraYoung Moonబాలచంద్రபாலச்சந்திராಬಾಲಚಂದ್ರബാലചന്ദ്ര
BalaarkThe Rising Sunబాలార్క్பாலார்க்ಬಾಲಾರ್ಕ್ബാലാർക്ക്
BaladhiDeep Insightబలాధిபாலாதிಬಲದಿബലധി
BalrajStrongబాల్‌రాజ్பால்ராஜ்ಬಾಲರಾಜ್ബൽരാജ്
BalenduYoung Moonబాలెందుபலேந்துಬಾಲೆಂದುബാലേന്ദു
BaliPowerfulబాలిபாலிಬಾಲಿബാലി
BallalThe Sunబల్లాల్பல்லால்ಬಲ್ಲಾಳ್ബല്ലാൾ

South Indian Boy Names:

South Indian Names For Baby Boy
 South Indian NamesSouth Indian Names Boy With MeaningsNames In TeluguNames In TamilNames In KannadaNames In Malayalam
ChaithanyaIntelliganceచైతన్యசைதன்யாಚೈತನ್ಯചൈതന്യ
ChaitanLifeచైతన్சைதன்ಚೈತನ್ചൈതൻ
ChandradityaThe Kingచంద్రాదిత్యசந்திராதித்யாಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯചന്ദ്രാദിത്യ
ChandramouliLord Shivaచంద్రమౌళిசந்திரமௌலிಚಂದ್ರಮೌಳಿചന്ദ്രമൗലി
ChandranshuRay Of Moonచంద్రాంశుசந்திரன்சுಚಂದ್ರಾಂಶುചന്ദ്രൻശു
ChandruMoonచంద్రుசந்துருಚಂದ್ರುചന്ദ്രു
DabeetWarriorదబీత్டபீட்ದಬೀತ್ദബീത്
DahakPowerfulదహక్தஹாக்ದಹಕ್ദഹക്ക്
DaithyakulantakaDestroyer Of Demonsదైత్యకులంతకதைத்யகுலந்தகದೈತ್ಯಕುಲಾಂತಕദൈത്യകുലാന്തകം
DakshTalentedదక్ష్தக்ஷ்ದಕ್ಷ್ദക്ഷ്

South Indian Baby Names:

South Indian Names For Boy
 South Indian NamesSouth Indian Boy Names With MeaningsNames In TeluguNames In TamilNames In KannadaNames In Malayalam
EashavGiftedఈశావ్ஈஷவ்ಈಶವ್ഈശവ്
EkalingaName Of Lord Shivaఏకలింగஏகலிங்கಏಕಲಿಂಗഏകലിംഗ
EeshvarahThe Ultimate Godఈశ్వరఃஈஸ்வரஹ்ಈಶ್ವರಃഈശ്വരഃ
EgaiarasuKing Of Charityఏగైఅరసుஈகைஅரசுಈಗೈಅರಸುഈഗയരസു
EkachithFocusedఏకచిత్ஏகச்சித்ಏಕಚಿತ್ഏകചിത്
FanesshLord Shivaఫనేష్ஃபனேஷ்ಫನೇಶ್ഫാനേഷ്
FranayJoyfulఫ్రానేஃபிரானேಫ್ರಾನೇഫ്രാനയ്
FalguLovelyఫల్గుஃபல்குಫಲ್ಗುഫാൽഗു
GandharajKing Of Fregranceగంధరాజుகந்தராஜ்ಗಂಧರಾಜ್ഗന്ധരാജ്
GandharFregranceగంధర్கந்தர்ಗಂಧರ್ವರುഗന്ധർ
GangeyanLord Murganగంగేయన్கங்கேயன்ಗಂಗೇಯನ್ഗംഗേയൻ

South Indian Names Boy:

Unique South Indian Boy Names
 South NamesModern Names For South Indian Boy With MeaningsNames In TeluguNames In TamilNames In KannadaNames In Malayalam
GarudaKing Of Birdsగరుడகருடன்ಗರುಡഗരുഡൻ
GarishitHeaviestగరిషిత్கரிஷிட்ಗರಿಶಿತ್ഗരിഷിത്
GatikFastగతిక్கதிக்ಗತಿಕ್ഗതിക്
GaurikLord Ganeshగౌరిక్கௌரிக்ಗೌರಿಕ್ഗൗരിക്
HaarithCultivatorహరిత్ஹரித்ಹರಿತ್ഹരിത്
HajeshLord Shivaహజేష్ஹஜேஷ்ಹಜೇಶ್ഹജേഷ്
HameshForeverహమేష్ஹமேஷ்ಹಮೇಶ್ഹമേഷ്
HamrishHelpfulహమ్రిష్ஹம்ரிஷ்ಹಮರೀಷ್ഹംരിഷ്
HaneeshAmbitionహనీష్ஹனீஷ்ಹನೀಶ್ഹനീഷ്
HansalGod Is Graciousహంసల్ஹன்சல்ಹಂಸಲ್ഹൻസാൽ

South Indian Names For Baby Boy:

South Indian Origin Baby Boy Names
 South Boy NamesSouth Indian Origin Boy Names With MeaningsNames In TeluguNames In TamilNames In KannadaNames In Malayalam
IdhantWonderfulఇదంత్இதாந்த்ಇದಂತ್ഇധാന്ത്
IdhayanJoy Of Heratఇధయన్இதயன்ಇಧಯನ್ഇധയൻ
IhamDesireఇహంஇஹம்ಇಹಾಮ್ഇഹം
IkshitDone With Intentionఇక్షిత్இக்ஷித்ಇಕ್ಷಿತ್ഇക്ഷിത്
IlamporaiPrinceఇలంపొరైஇளம்பொறைಇಳಂಪೊರೈഇളംപൊറൈ
JaagravAwakeజాగ్రవ్ஜாக்ரவ்ಜಾಗ್ರವ್ജാഗ്രവ്
JaboahLightజాబోహ్ஜபோவாಜಬೋಹ್ജബോവ
JagadayuLifespring Of The Universeజగదాయువుஜகதாயுಜಗದಾಯುജഗദയു
JagadUniverseజగద్ஜகத்ಜಗದ್ജഗദ്
JagadeesanGodజగదీశన్ஜெகதீசன்ಜಗದೀಸನ್ജഗദീശൻ
JagadevLord Of The Worldజగదేవ్ஜெகதேவ்ಜಗದೇವ್ജഗദേവ്
JaganmaySpread Over The Universeజగన్మాయ్ஜெகன்மைಜಗನ್ಮಯ್ജഗന്മയ്

Unique South Indian Boy Names:

South Indian Origin Baby Names
 South Baby NamesSouth Indian Origin Names For Boy With MeaningsNames In TeluguNames In TamilNames In KannadaNames In Malayalam
KaachimWhere Clouds Restకాచిమ్காச்சிம்ಕಾಚಿಮ್കാച്ചിം
KaamodA Musical Raagకామోద్காமோத்ಕಾಮೋದ್കാമോദ്
KaamikDesiredకామిక్காமிக்ಕಾಮಿಕ್കാമിക്
KaanishkAn Ancient Kingకనిష్క్கனிஷ்க்ಕಾನಿಷ್ಕ್കനിഷ്ക്
KaashikBrilliantకాశిక్காஷிக்ಕಾಶಿಕ್കാശിക്
KabilashAlways Goodకబిలాష్கபிலாஷ்ಕಬಿಲಾಶ್കബിലാഷ്
LaghunQuickలఘున్லகுன்ಲಘುನ್ലഘുൻ
LakshanThe Aimలక్షన్லக்ஷன்ಲಕ್ಷಣ್ലക്ഷൻ
LakshakRay Of Beautyలక్షక్லக்ஷக்ಲಕ್ಷಕ್ലക്ഷക്
LateshWarriorలతేష్லதேஷ்ಲತೇಶ್ലതേഷ്
LayakCleverలాయక్லாயக்ಲಾಯಕ್ലയാക്

Modern Names For South Indian Boy:

South Indian Origin Names For Baby Boy
 South NamesPopular Indian Names With MeaningsNames In TeluguNames In TamilNames In KannadaNames In Malayalam
MaadhavLord Krishnaమాధవ్மாதவ்ಮಾಧವ್മാധവ്
MaansikIntellectualమాన్సిక్மான்சிக்ಮಾನ್ಸಿಕ್മാൻസിക്
MaanikyaRubyమాణిక్యமாணிக்யாಮಾಣಿಕ್ಯമാണിക്യ
MaargitDesiredమార్గిట్மார்கிட்ಮಾರ್ಗಿಟ್മാർഗിറ്റ്
MadangopalLord Krishnaమదగోపాల్மதங்கோபால்ಮದನಗೋಪಾಲ್മദൻഗോപാൽ
MadhuramSweetమధురంமதுரம்ಮಧುರಂമധുരം
NaagpathiKing Of Serpentsనాగపతిநாகபதிನಾಗಪತಿനാഗപതി
NabhanyuEternalనభన్యుநபான்யுನಭನ್ಯುനഭന്യു
NabhomaniJewel Of The Skyనభోమణిநபோமணிನಭೋಮಣಿനഭോമണി
NachiketaAn Ancient Rishiనచికేతநச்சிகேதாನಚಿಕೇತനചികേത
NagarjunaLord Shivaనాగార్జునநாகார்ஜுனாನಾಗಾರ್ಜುನനാഗാർജുന

South Indian Origin Baby Boy Names:

Popular Indian Names For South Indian Boy
 South Indian NamesName For South Indian Boy With MeaningsNames In TeluguNames In TamilNames In KannadaNames In Malayalam
OjaswitPowerfulఓజస్విత్ஓஜஸ்விட்ಓಜಸ್ವಿತ್ഓജസ്വിത്
OjjaswinBody Strengthఒజ్జస్విన్ஓஜஸ்வின்ಒಜ್ಜಸ್ವಿನ್ഒജ്ജസ്വിൻ
OjayitCourageousఓజయిత్ஓஜைத்ಓಜಯಿತ್ഒജയ്ത്
OnikVariousఓనిక్ஓனிக்ಓನಿಕ್ഒനിക്
OnirShiningఒనిర్ஓனிர்ಒನಿರ್ഒനിർ
PaalinProtectingపాలిన్பாலின்ಪಾಲಿನ್പാലിൻ
PaaruFireపారుபாருಪಾರುപാറു
PaatavCleaverపాటవ్பாடவ்ಪಾಟವ್പാടവ്
PaarajGoldపారాజ్பாராஜ்ಪಾರಾಜ್പാരാജ്
PachaimuthuYouthfulపచ్చిముత్తుபச்சைமுத்துಪಚ್ಚೈಮುತ್ತುപച്ചമുത്തു
PadmanabhLord Vishnuపద్మనాభ్பத்மநாப்ಪದ್ಮನಾಭ್പദ്മനാഭ്

South Indian Origin Boy Names:

Unique Name For South Indian Boy
 South NamesMeanings Of South Indian Boy NameNames In TeluguNames In TamilNames In KannadaNames In Malayalam
RaadhikWealthyరాధిక్ராதிக்ರಾಧಿಕ್രാധിക്
RaahithyaRich Personరాహిత్యராஹித்யாರಾಹಿತ್ಯരാഹിത്യം
RadhavLord Krishnaరాధవ్ராதவ்ರಾಧವ್രാധവ്
RaghupatiLord Ramaరఘుపతిரகுபதிರಘುಪತಿരഘുപതി
RaghunathanBraveరఘునాథన్ரகுநாதன்ರಘುನಾಥನ್രഘുനാഥൻ
RahulrajEfficientరాహుల్‌రాజ్ராகுல்ராஜ்ರಾಹುಲ್ರಾಜ್രാഹുൽരാജ്
RajarameshKing Of Earthరాజారమేష్ராஜரமேஷ்ರಾಜಾರಮೇಶ್രാജാരമേഷ്
SaacharAppropriateసాచార్சாச்சார்ಸಾಚಾರ್സാച്ചാർ
SaadhinAchievementసాధిన్சாதின்ಸಾಧಿನ್സാദിൻ

South Indian Origin Baby Names:

South Indian Baby Boy Names 2024
 South Boy NamesMeanings Of South Indian Baby NameNames In TeluguNames In TamilNames In KannadaNames In Malayalam
SaahassAdventureసాహసస్சாஹாஸ்ಸಾಹಸಸ್സാഹസ്സ്
SaahithBoundedసాహిత్சாஹித்ಸಾಹಿತಿസാഹിത്
SaamantLeaderసామంత్சமந்த்ಸಾಮಂತ್സാമന്ത്
SaakethLord Krisnhaసాకేత్சாகேத்ಸಾಕೇತ್സാകേത്
SadaiappanLord Shivaసదయప్పన్சடையப்பன்ಸದಯಪ್ಪನ್സദയപ്പൻ
SagnikPassionateసాగ్నిక్சாக்னிக்ಸಾಗ್ನಿಕ್സാഗ്നിക്
TaantavSonతాంటావ్தாண்டவ்ತಾಂತವ್താന്റവ്
TaamasDarknessతామస్தாமஸ்ತಮಸ್തമസ്
TaarushVictorతరుష్தாருஷ்ತಾರುಷ್താരുഷ്
TamoghanaLord Shivaతమోఘనதமோகனாತಮೋಘನതമോഘനം
TaneeshAmbitionతనీష్தனீஷ்ತನೀಶതനീഷ്

South Indian Origin Names For Boy:

South Indian Boy Names With Meanings
 South Indian NamesSouth Indian Names Boy With MeaningsNames In TeluguNames In TamilNames In KannadaNames In Malayalam
UdayrajRising Kingఉదయరాజ్உதய்ராஜ்ಉದಯರಾಜ್ഉദയരാജ്
UdaybhanThe Rising Sunఉదయభాన్உதய்பன்ಉದಯಭಾನ್ഉദയ്ഭാൻ
UddiptaRays Of Risingఉద్దీప్తஉத்திப்தாಉದ್ದಿಪ್ತഉദ്ദീപ്ത
VaayuDivineవాయుவாயுವಾಯುവായു
VachasyaFamousవాచస్యவச்சஸ்யವಾಚಸ್ಯവാചസ്യ
VaidyutBrilliantవైద్యుడుவைத்யுத்ವೈದ್ಯುತ್വൈദ്യുത്
VajrabahuOne With Strong Armsవజ్రబాహుவஜ்ரபாகுವಜ್ರಬಾಹುവജ്രബാഹു
VajramaniDiamondవజ్రమణిவஜ்ரமணிವಜ್ರಮಣಿവജ്രമണി
VakrabhujLord Ganeshవక్రభుజ్வக்ரபூஜ்ವಕ್ರಭುಜവക്രഭുജ്
YadnyaHoly Fireయద్న్యயாத்ன்யாಯದ್ನ್ಯಾയാദ്ന്യ
YadurajLord Krishnaయదురాజ్யதுராஜ்ಯದುರಾಜ್യദുരാജ്
YakshSpeedyయక్ష్யக்ஷ்ಯಕ್ಷയക്ഷ്
YakulBeautifulయాకుల్யாகுல்ಯಾಕುಲ್യാകുൽ

Conclusion:

A baby naming ceremony is one of the cherished moments for every parent in their parenting journey, especially for South Indian parents.

So, make this moment more joyful by picking a suitable name for your little champ from the above list of South Indian baby names…